Finanse i księgowość

Program Finansowo-Księgowy służy do prowadzenia ksiąg handlowych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności. Umożliwia automatyzację prac w dziale księgowości, zaś szybkość uzyskiwania danych wyjściowych może być szczególnie przydatna szefowi firmy dla celów analizy decyzyjnej. Podstawą systemu jest zakładowy plan kont, dowolnie definiowany przez użytkownika zgodnie z wymaganiami i specyfiką przedsiębiorstwa.
Użytkownik ma również możliwość opracowania postaci niektórych zestawień w oparciu o własny plan kont.

 

Ponadto program został rozbudowany o moduł importu dokumentów sprzedaży, zakupu i kasowych z zewnętrznych systemów firm: Softvig, JBR Rogowiec, Profibiznes adresowanych do obsługi branży motoryzacyjnej, SoftGuard do obsługi stacji paliw, Novitus SOHO do obsługi hoteli i Novitus SOGA do obsługi gastronomii, WF-MAG i Subiekt GT.

Funkcje systemu
 • założenie własnego planu kont poprzez zdefiniowanie dla każdego konta jego struktury określającej długość i postać konta;
 • założenie kartotek kontrahentów oraz pracowników; każdy kontrahent i pracownik posiada swój numer, który w połączeniu z kontem rozrachunkowym lub osobowym daje konto analityczne danego kontrahenta lub pracownika;
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy REGON oraz weryfikacji kontrahentów na podstawie „białej listy podatników VAT” (statusu VAT i rachunków bankowych),
 • założenie dowolnych zdefiniowanych indywidualnie przez użytkownika kartotek stanowiących konta analityczne dla związanego z kartoteką konta syntetycznego,
 • możliwość zdefiniowania dowolnych kodów rejestrów dokumentów księgowych;
 • wprowadzanie zapisów księgowych z zastosowaniem kontroli formalno-rachunkowej ( zgodności stron WN i MA ) z możliwością wydruku zarejestrowanych dokumentów ; dekretację dowodów księgowych usprawnia możliwość odwołania się do planu kont oraz do kartotek kontrahentów – w przypadku kont rozrachunkowych, oraz pracowników – w przypadku kont osobowych; program umożliwia ponadto tworzenie raportu kasowego bezpośrednio z dokumentów pierwotnych;
 • prowadzenie ewidencji wielowalutowej, program umożliwia przeliczenie wartości dokumentu z waluty na zł, wyliczenie różnic kursowych;
 • wyliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych,
 • ewidencja faktur ze sprzedaży i zakupu (zakupy krajowe, importowe, wewnątrzwspólnotowe) w dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika rejestrach dla uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia podatku VAT; każda faktura wprowadzona do rejestru jest automatycznie dekretowana zgodnie z założonym wzorcem, w przypadku faktur walutowych istnieje możliwość zastosowania odrębnego kursu do VAT i do podatku dochodowego;
 • automatyczne tworzenie dokumentów do rozliczenia odwrotnego obciążenia;
 • sporządzanie, wydruk oraz wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-7 oraz sporządzanie i wydruk obowiązującej od 01.10.2020 roku części deklaracyjnej dołączanej do nowego pliku JPK_VAT (ewidencja z deklaracją);
 • sporządzanie, wydruk oraz wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-UE,
 • ewidencja i wydruk dokumentów obrotu kasowego: KP i KW i sporządzanie raportów kasowych;
 • możliwość prowadzenia pełnej analizy stanu rozrachunków : należności i zobowiązań z podziałem na rozliczone i nierozliczone, rozliczone w terminie i po terminie, wystawianie not odsetkowych wraz z automatycznym tworzeniem dekretu, wystawianie uzgodnień sald oraz wezwań do zapłaty;
 • możliwość modyfikacji kodu i numeru faktury, daty faktury i daty zapłaty w celu połączenia faktur z zapłatami;
 • możliwość wykonania automatycznych przeksięgowań w oparciu o zdefiniowaną przez użytkownika kolejność zapisów (np. roczne przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy lub rozliczenie kosztów wg zdefiniowanych wskaźników);
 • przeglądanie i wydruk dziennika księgowań w układzie syntetycznym i analitycznym co stanowi dodatkową kontrolę zapisów na kontach z chronologicznym zapisem dokumentów w dzienniku;
 • możliwość rejestracji i wydruku poleceń przelewu;
 • automatyczne wyznaczenie bilansu otwarcia z możliwością wprowadzenia korekt po badaniu przez biegłych księgowych;
 • możliwość przeglądania archiwum dokumentów ubiegłych miesięcy;
 • definiowanie wzorców księgowań, które mają za zadanie ułatwienie w księgowaniu powtarzających się operacji;
 • wydruk następujących zestawień :
  • zestawienie obrotów analitycznych
  • zestawienie obrotów analitycznych wybranego konta
  • zestawienie obrotów syntetycznych z możliwością wykonania dla wybranego konta
  • zestawienie podsumowania sald
  • zestawienie zapisów na koncie dla określonego zakresu kont, poszukiwanej kwoty i zdefiniowanego przedziału czasu
  • syntetyczny dziennik księgowań z podsumowaniem poszczególnych rejestrów dowodów księgowych
  • analityczny dziennik księgowań z wykazem treści dokumentów zaksięgowanych w danym miesiącu
  • rejestr sprzedaży VAT
  • rejestr zakupu VAT faktur krajowych i importowych
  • zestawienie rozliczenia podatku VAT ( do sporządzenia deklaracji VAT-7 i części deklaracyjnej nowego JPK_VAT obowiązującego od 01.10.2020 roku )
  • informacja podsumowująca VAT
  • zestawienia specjalne definiowane przez użytkownika w oparciu o własny plan kont :
   • analiza wyniku finansowego
   • wynik finansowy narastająco, obrazujący zmiany w poszczególnych miesiącach roku
   • bilans przedsiębiorstwa
   • rachunek zysków i strat ( metodą porównawczą lub kalkulacyjną )
   • dane uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat
   • sprawozdanie F-01
   • zmiana stanu produktu
   • sprawozdanie z przepływów pieniężnych
   • wyliczenie wskaźników : płynności, obrotowości, rentowności i zadłużenia
  • zestawienie poleceń przelewu
  • pełna analiza stanu rozrachunków
  • zbiorcza analiza stanu rozrachunków
  • analiza stanu rozrachunków z uwzględnieniem płatności przeterminowanych w podziale na okresy przeterminowania
  • zestawienie do Urzędu Skarbowego o zdarzeniach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych,
  • analiza przeterminowanych zobowiązań,
  • analiza przeterminowanych należności.

Program Finansowo-Księgowy współpracuje z systemami Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Płace, Środki Trwałe i e_Sprawozdania.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE