Jednolity plik kontrolny

Z dniem 1 lipca 2016 zostały wprowadzone nowe zasady kontroli podatkowej. Nakładają one na przedsiębiorców obowiązek
przekazywania organom kontroli skarbowej danych z ksiąg podatkowych w ściśle określonym schemacie zwanym
Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK).

W chwili obecnej JPK obejmuje 7 struktur:

Struktura 1 – księgi rachunkowe
Struktura 2 – wyciąg bankowy
Struktura 3 – magazyn
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
Struktura 5 – faktury VAT
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Struktura 7 – ewidencja przychodów

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania co miesiąc struktury Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe struktury

będą przekazywane na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Od 1 lipca 2016 r. do udostępniania ksiąg podatkowych w postaci JPK są zobowiązane duże przedsiębiorstwa, zatrudniające

przynajmniej 250 pracowników, lub których roczny obrót jest równy lub wyższy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest

wyższy niż 43 mln euro.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązek przekazywania danych za pomocą JPK stanie się obligatoryjny dla małych i średnich firm,

natomiast od 1 stycznia 2018 r. dla mikroprzedsiębiorstw.

Do generowania danych w formacie JPK zobowiązane są również podmioty niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o

swobodzie działalności gospodarczej (np. stowarzyszenia, fundacje). Do ustalenia od kiedy dla nich obowiązują nowe zasady

kontroli podatkowej, stosuje się zapisy dotyczące przedsiębiorstw – tzn. bierze się pod uwagę wielkość zatrudnienia, roczny

obrót i całkowity bilans roczny.

Firma nasza jest już przygotowana na nowe zasady kontroli podatkowej.

Opracowany przez nas nowy program „Jednolity Plik Kontrolny” umożliwia generowanie plików JPK w formacie xml w oparciu o dane

zarejestrowane w programach „Finanse i Księgowość”, „Sprzedaż”,”Sprzedaż i Magazyn”, „Podatkowa Księga Przychodów i

Rozchodów”.
Przed podpisaniem i wysłaniem raportu, użytkownik ma możliwość sprawdzenia pliku JPK pod względem merytorycznym oraz

zgodności ze schematem XSD. Po sprawdzeniu i podpisaniu podpisem kwalifikowanym, plik jest przesyłany drogą elektroniczną
z zastosowanie usługi, której schemat jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów w Specyfikacji interfejsów usług

Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Po wysłaniu plików należy odczytać status przesyłki i przetwarzania, a następnie wydrukować UPO (Urzędowe Poświadczenie

Odbioru).

Funkcje systemu
Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE