Kadry

Program Kadry jest przeznaczony dla różnego rodzaju przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności. Zadaniem jego jest wspomaganie pracy komórki osobowej w przedsiębiorstwie. Pozwala rejestrować wszelkie dane pracownicze gromadzone w dziale kadr, uzyskiwać zbiorcze informacje o zatrudnionych pracownikach oraz emitować różnego rodzaju zestawienia i dokumenty osobowe.

kadry

Funkcje systemu
 • prowadzenie kartotek osobowych pracowników. Dane w kartotekach pogrupowane są następująco :
 • dane ogólne
 • adres
 • stan rodzinny
 • dowód osobisty i paszport
 • wykształcenie
 • zaszeregowanie
 • obowiązek obrony
 • przebieg zatrudnienia
 • staż pracy
 • przebieg pracy w zakładzie
 • rozwiązanie umowy
 • ewidencja nieobecności (dane o absencji w latach ubiegłych)
 • kary
 • ZUS (dane zgłoszeniowe do ZUS)
 • obliczanie stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogółem na podstawie wprowadzonych przebiegów pracy w zakładzie i poza zakładem;
 • rejestrowanie dat badań okresowych oraz terminów ważności tych badań, z możliwością utworzenia zestawienia pracowników, którym ważność badań okresowych wygaśnie przed terminem określonym w selekcji zestawienia;
 • rejestrowanie dat szkoleń bhp oraz terminów ważności tych szkoleń, z możliwością utworzenia zestawienia pracowników, którym ważność szkoleń wygaśnie przed terminem określonym w selekcji zestawienia;
 • rejestracja absencji pracowników (karty absencji);
 • bieżące obliczanie ilości dni pozostałego urlopu wypoczynkowego na podstawie wprowadzonego wymiaru urlopu zaległego, wymiaru urlopu bieżącego oraz zaznaczonych w karcie absencji dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego;
 • zestawienia – statystyki, tworzone w oparciu o nieobecności naniesione na karty absencji;
 • system ewidencji i rozliczenia czasu pracy;
 • możliwość przenoszenia pracowników zwolnionych, wraz z wszystkimi dotyczącymi ich danymi, do archiwum;
 • możliwość przeglądania i modyfikacji danych dotyczących pracowników znajdujących się w archiwum, wydruki zestawień definiowanych, świadectw pracy i zaświadczeń;
 • wyświetlanie bazy pracowników w kolejności : alfabetycznie, wg. numeru komputerowego, wg. numeru akt, lub w dowolnym uporządkowaniu, zdefiniowanym przez operatora;
 • wyświetlanie bazy pracowników w całości lub tylko jej części, wg. dowolnej selekcji zdefiniowanej przez operatora;
 • mając do dyspozycji możliwość zdefiniowania dowolnej kolejności wyświetlania pracowników, dowolnej selekcji oraz wybrania dowolnych danych mających się znaleźć w kolejnych kolumnach zestawienia, użytkownik może sam utworzyć dowolne zestawienie;
 • możliwość utworzenia zestawienia pokazującego stan zatrudnienia w dowolnym dniu (przeszukiwana jest bieżąca baza pracowników oraz kartoteka pracowników zwolnionych – archiwum) w jednym z 5 wariantów :
  • w postaci imiennej listy
  • w przeliczeniu na pełne etaty
  • średnia miesięczna (stan zatrudnienia w każdym dniu wybranego miesiąca oraz średnie zatrudnienie liczone z wszystkich dni miesiąca lub z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca)
  • stan zatrudnienia wg zawodów
  • stan zatrudnienia wg stanowisk
 • możliwość utworzenia zestawienia – listy dzieci pracowników;
 • zestawienie – wykaz pracowników zatrudnionych na czas określony;
 • zestawienie – pracownicy przyjęci i zwolnieni,
 • wydruki dokumentów osobowych :
  • zaświadczenie o pracy
  • umowa o pracę
  • umowa o pracę w celu nauki zawodu
  • umowa o pracę na czas zastępstwa
  • angaż dotyczący zmiany stanowiska
  • angaż dotyczący przeszeregowania
  • uprzedzenie o zakończeniu zatrudnienia
  • rozwiązanie umowy o pracę :
   • za porozumieniem stron
   • za wypowiedzeniem
   • bez wypowiedzenia
   • z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
   • wypowiedzenie warunków umowy o pracę
   • świadectwo pracy
   • umowa-zlecenie
   • pusty formularz kwestionariusza osobowego
   • listy obecności w układzie : działami, alfabetycznie, wg numeru listy (dowolna kolejność zdefiniowana przez użytkownika)

Istnieje możliwość tworzenia dokumentów zgłoszeniowych do ZUS i wyeksportowania do pliku tekstowego, który następnie można zaimportować w programie PŁATNIK.

Program Kadry współpracuje z systemem Płace.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE