Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Program Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do prowadzenia uproszczonej księgowości w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności.

Funkcje systemu
 • założenie kartotek kontrahentów oraz pracowników; każdy kontrahent i pracownik posiada swój numer, który jednoznacznie go identyfikuje,
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy REGON oraz weryfikacji kontrahentów na podstawie „białej listy podatników VAT” (statusu VAT i rachunków bankowych),
 • możliwość zdefiniowania dowolnych kodów rejestrów dokumentów księgowych;
 • możliwość zdefiniowania grup wydatków i przychodów (np. energia paliwo, materiały biurowe, sprzedaż towarów, wyrobów, usług, itp.) i rejestracji zdarzeń gospodarczych dodatkowo w podziale na utworzone grupy,
 • prowadzenie i wydruk ewidencji przebiegu pojazdów w oparciu o kartotekę pojazdów używanych w firmie,
 • prowadzenie i wydruk ewidencji wyposażenia,
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wydruk poszczególnych stron księgi wraz z podsumowaniem narastająco,
 • prowadzenie ewidencji wielowalutowej, program umożliwia przeliczenie wartości dokumentu z waluty na zł;
 • ewidencja faktur ze sprzedaży i zakupu (zakupy krajowe, importowe, wewnątrzwspólnotowe) w dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika rejestrach dla uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia podatku VAT; każda faktura wprowadzona do rejestru jest automatycznie przenoszona do księgi podatkowej,
 • ewidencja i wydruk dokumentów obrotu kasowego: KP i KW i sporządzanie raportów kasowych;
 • możliwość prowadzenia pełnej analizy stanu rozrachunków : należności i zobowiązań z podziałem na rozliczone i nierozliczone, rozliczone w terminie i po terminie, wystawianie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty;
 • możliwość rejestracji i wydruku poleceń przelewu;
 • możliwość przeglądania archiwum dokumentów ubiegłych miesięcy;
 • sporządzanie, wydruk oraz wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-7 oraz sporządzanie i wydruk obowiązującej od 01.10.2020 roku części deklaracyjnej dołączanej do nowego pliku JPK_VAT (ewidencja z deklaracją);
 • sporządzanie, wydruk oraz wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-UE,
 • wydruk następujących zestawień :
  • zestawienie roczne PKPR,
  • zestawienie przychodów i wydatków z uwzględnieniem remanentu, ustalenie dochodu dla każdego udziałowca i wyznaczenie zaliczki na podatek dochodowy,
  • zestawienie przychodów i wydatków wg grup,
  • zestawienie ewidencji przebiegu pojazdów
  • rejestr sprzedaży VAT
  • rejestr zakupu VAT faktur krajowych i importowych
  • zestawienie rozliczenia podatku VAT ( do sporządzenia deklaracji VAT-7 ,VAT_JPK)
  • informacja podsumowująca VAT UE.

Program Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów współpracuje z systemem Sprzedaż w zakresie importu faktur sprzedaży i zakupu.

 

W wersji rozszerzonej program Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia prowadzenie rozliczenia ulgi IP-BOX.

W zakresie obsługi ulgi IP-BOX program umożliwia:

– rejestrację kwalifikowanych IP,

– przypisanie do każdego przychodu listy kwalifikowanych IP wg ich udziału w przychodzie (kwotowo lub procentowo),

– sporządzenie zestawienia wyznaczającego dla każdego miesiąca procentowy udział przychodów z kwalifikowanych IP w przychodach ogółem,

– automatyczne rozliczenie kosztów wg wyznaczonego współczynnika,

– sporządzenie ewidencji dla celów rozliczenia ulgi IP-BOX – program automatycznie rozlicza koszty na poszczególne IP wg ich procentowego udziału w przychodach IP ogółem.

 

Zgodnie z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, który chce skorzystać z preferencji IP-BOX,

jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji, która powinna zawierać:

1) wyodrębnienie każdego kwalifikowanego IP;

2) ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane IP;

3) wyodrębnienie kosztów (z litery a, b, c lub d wzoru nexus) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4) zapisy zapewniające ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) zapisy zapewniające ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi (albo do tych produktów lub tych usług) – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze (albo w produktach lub usługach), a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Wszystkie te wymagania spełnia ewidencja w naszym programie. Dzięki niej szybko i sprawnie rozliczysz ulgę IP-BOX i zapewnisz sobie obniżenie podatku do 5%.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE