Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „ALDAR” SC z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Krokusów 7, kod pocztowy 97-300, adres e-mail: aldar@pro.onet.pl, tel. 601 57 87 76, 601 32 25 43, NIP 771-11-55-491.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celu :
 • realizacji umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;
 • przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email na wskazane adresy email;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;
 • realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 1. . Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • banki w zakresie realizacji płatności;
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia łączącej nas umowy, a więc przez okres ewentualnych roszczeń wynikających z łączącej nas umowy.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem realizacji umowy.