Płace

Program Płace jest przeznaczony dla różnego rodzaju przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności. Umożliwia on obliczanie płac w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika systemy wynagradzania. W programie istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie 9 różnych systemów wynagradzania (np. osobno dla pracowników umysłowych, fizycznych, dniówkowych, akordowych, itp.) i naliczanie wynagrodzeń odrębnie dla każdego systemu wynagradzania.
Użytkownik oprócz możliwości zdefiniowania systemu wynagradzania, czyli stworzenia definicji dla poszczególnych składników płacowych, ma możliwość opracowania postaci zestawień, list płac, kartotek i tzw. „pasków dla pracowników” w oparciu o zdefiniowane uprzednio składniki płacowe.


Funkcje systemu

 • prowadzenie kartotek płacowych i przechowywanie ich w postaci archiwum za ubiegłe lata;
 • naliczanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników – równolegle dla różnych systemów wynagradzania, oraz kontrola poprawności przeprowadzonych obliczeń;
 • obliczanie zasiłków chorobowych (w podziale na płatne przez zakład i ZUS), macierzyńskich, opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego w oparciu o wprowadzone zwolnienia lekarskie;
 • wyliczanie dopełnienia podstawy do chorobowego, w przypadku przepracowania przez pracownika co najmniej połowy miesiąca;
 • w przypadku występowania składników wypłacanych okresowo ( „trzynastki”, premie kwartalne) doliczanie części wypłaconych wynagrodzeń do podstawy do chorobowego;
 • wydruk opisów do zwolnień lekarskich zawierających: imię, nazwisko, rodzaj zwolnienia, datę początkową i końcową zwolnienia, podstawy, dzienną stawkę, dni zwolnienia oraz kwotę zasiłku;
 • rejestracja i wydruk umów zleceń i o dzieło w podziale na umowy tzw. wewnętrzne, czyli wystawione dla pracowników własnych oraz zewnętrzne, wystawione w oparciu o odrębną kartotekę zleceniobiorców obcych, naliczanie świadczeń ZUS od umów zleceń;
 • rejestrację innych wypłat dokonanych przez płatnika na rzecz pracowników lub osób spoza zakładu;
 • sporządzanie dowolnej ilości dodatkowych list wypłat i wykonywanie na ich podstawie odpowiednich zestawień;
 • obliczanie świadczeń ZUS i sporządzanie rozdzielnika płac i narzutów na płace zgodnie z wprowadzonym podziałem pracowników na grupy płacowe; możliwość zdefiniowania noty księgowej w przypadku prowadzenia przez firmę pełnej księgowości;
 • rozliczenie rocznego podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie, wydruk i wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych : PIT-11, PIT-40, PIT-8C na bramkę e-deklaracje Ministerstwa Finansów;
 • sporządzanie i wydruk dokumentów : PIT-2 i PIT-12;
 • wydruk list płac oraz „pasków” dla pracowników w postaci zdefiniowanej przez użytkownika, do wyboru w układzie pionowym lub poziomym;
 • wydruk kartotek płacowych i kartotek zasiłkowych;
 • wydruk zaświadczenia o zarobkach oraz informacji o osiągniętych dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów, do przedłożenia w oddziałach ZUS, KRUS;
 • wydruk rocznego dokumentu RMUA;
 • wydruk zaświadczenia RP-7;
 • wydruk zaświadczenia ZUS Z-3;
 • przygotowanie danych w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS w celu przeniesienia do programu „PŁATNIKA” ;
 • możliwość eksportu przelewów z wynagrodzeniami pracowników do programów bankowych;
 • wydruk następujących zestawień :
  • zestawienie zbiorcze składników płacowych
  • zestawienie składników płacowych w podziale na grupy pracownicze,
  • rozdzielnik płac,
  • zestawienie roczne składników płacowych w podziale na poszczególne miesiące,
  • zestawienia imienne – są to zestawienia w postaci imiennej listy pracowników, których kolumny są definiowane przez użytkownika zgodnie z aktualnymi potrzebami – użytkownik ma możliwość określenia maksymalnie 14 kolumn zawierających dane z kartoteki płacowej,
  • zestawienie imienne naliczenia składek ZUS,
  • zestawienie rachunków do umów zleceń sporządzane z wykazem rachunków lub zbiorczo z podsumowaniem ogółem za dowolny okres,
  • specyfikacja gotówki w postaci imiennej listy pracowników z podsumowaniem w grupach pracowniczych, zawierającej rozbicie kwoty do wypłaty na poszczególne nominały,
  • lista wpłat na rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe,
  • lista wypłaty w kasie,
  • lista zasiłków ZUS, zawierająca wykaz pracowników pobierających zasiłki płatne przez organ ZUS, z wykazem dni chorobowego oraz kwoty wypłaconych zasiłków,
  • zestawienie pożyczek PKZP i pożyczek mieszkaniowych,
  • zestawienie pełnego rozliczenia podatku dochodowego,
  • zestawienie przekroczenia podstawy ER i podatkowej.

Program Płace współpracuje z systemami : Kadry i Finansowo-Księgowym. Daje to możliwość tworzenia kartoteki płacowej w oparciu o bazę pracowników zarejestrowanych w systemie Kadry oraz przenoszenia danych o absencji.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE