Płace

Program Płace jest przeznaczony dla różnego rodzaju przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności. Umożliwia on obliczanie płac w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika systemy wynagradzania. W programie istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie 9 różnych systemów wynagradzania (np. osobno dla pracowników umysłowych, fizycznych, dniówkowych, akordowych, itp.) i naliczanie wynagrodzeń odrębnie dla każdego systemu wynagradzania.
Użytkownik oprócz możliwości zdefiniowania systemu wynagradzania, czyli stworzenia definicji dla poszczególnych składników płacowych, ma możliwość opracowania postaci zestawień, list płac, kartotek i tzw. „pasków dla pracowników” w oparciu o zdefiniowane uprzednio składniki płacowe.

Funkcje systemu
 • prowadzenie kartotek płacowych i przechowywanie ich w postaci archiwum za ubiegłe lata;
 • naliczanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników – równolegle dla różnych systemów wynagradzania, oraz kontrola poprawności przeprowadzonych obliczeń;
 • obliczanie zasiłków chorobowych (w podziale na płatne przez zakład i ZUS), macierzyńskich, opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego w oparciu o wprowadzone zwolnienia lekarskie;
 • wyliczanie dopełnienia podstawy do chorobowego, w przypadku przepracowania przez pracownika co najmniej połowy miesiąca;
 • w przypadku występowania składników wypłacanych okresowo ( „trzynastki”, premie kwartalne) doliczanie części wypłaconych wynagrodzeń do podstawy do chorobowego;
 • wydruk opisów do zwolnień lekarskich zawierających: imię, nazwisko, rodzaj zwolnienia, datę początkową i końcową zwolnienia, podstawy, dzienną stawkę, dni zwolnienia oraz kwotę zasiłku;
 • rejestracja i wydruk umów zleceń i o dzieło w podziale na umowy tzw. wewnętrzne, czyli wystawione dla pracowników własnych oraz zewnętrzne, wystawione w oparciu o odrębną kartotekę zleceniobiorców obcych, naliczanie świadczeń ZUS od umów zleceń;
 • rejestrację innych wypłat dokonanych przez płatnika na rzecz pracowników lub osób spoza zakładu;
 • sporządzanie dowolnej ilości dodatkowych list wypłat i wykonywanie na ich podstawie odpowiednich zestawień;
 • obliczanie świadczeń ZUS i sporządzanie rozdzielnika płac i narzutów na płace zgodnie z wprowadzonym podziałem pracowników na grupy płacowe; możliwość zdefiniowania noty księgowej w przypadku prowadzenia przez firmę pełnej księgowości;
 • rozliczenie rocznego podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie, wydruk i wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych : PIT-11, IFT-1, PIT-8C na bramkę e-deklaracje Ministerstwa Finansów;
 • sporządzanie i wydruk dokumentów : PIT-2 i PIT-12;
 • wydruk list płac oraz „pasków” dla pracowników w postaci zdefiniowanej przez użytkownika, do wyboru w układzie pionowym lub poziomym;
 • wydruk kartotek płacowych i kartotek zasiłkowych;
 • wydruk zaświadczenia o zarobkach oraz informacji o osiągniętych dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów, do przedłożenia w oddziałach ZUS, KRUS;
 • wydruk rocznego dokumentu RMUA;
 • wydruk zaświadczenia RP-7;
 • wydruk zaświadczenia ZUS Z-3;
 • przygotowanie danych w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS w celu przeniesienia do programu „PŁATNIKA” ;
 • możliwość eksportu przelewów z wynagrodzeniami pracowników do programów bankowych;
 • wydruk następujących zestawień :
  • zestawienie zbiorcze składników płacowych
  • zestawienie składników płacowych w podziale na grupy pracownicze,
  • rozdzielnik płac,
  • zestawienie roczne składników płacowych w podziale na poszczególne miesiące,
  • zestawienia imienne – są to zestawienia w postaci imiennej listy pracowników, których kolumny są definiowane przez użytkownika zgodnie z aktualnymi potrzebami – użytkownik ma możliwość określenia maksymalnie 14 kolumn zawierających dane z kartoteki płacowej,
  • zestawienie imienne naliczenia składek ZUS,
  • zestawienie rachunków do umów zleceń sporządzane z wykazem rachunków lub zbiorczo z podsumowaniem ogółem za dowolny okres,
  • specyfikacja gotówki w postaci imiennej listy pracowników z podsumowaniem w grupach pracowniczych, zawierającej rozbicie kwoty do wypłaty na poszczególne nominały,
  • lista wpłat na rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe,
  • lista wypłaty w kasie,
  • lista zasiłków ZUS, zawierająca wykaz pracowników pobierających zasiłki płatne przez organ ZUS, z wykazem dni chorobowego oraz kwoty wypłaconych zasiłków,
  • zestawienie pożyczek PKZP i pożyczek mieszkaniowych,
  • zestawienie pełnego rozliczenia podatku dochodowego,
  • zestawienie przekroczenia podstawy ER i podatkowej.

 

Program Płace współpracuje z systemami : Kadry i Finansowo-Księgowym. Daje to możliwość tworzenia kartoteki płacowej w oparciu o bazę pracowników zarejestrowanych w systemie Kadry oraz przenoszenia danych o absencji.

 

W związku z wejściem w życie w roku 2019 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, czyli tzw. PPK, program został przystosowany do tworzenia dokumentów xml w standardzie rekomendowanym przez Grupę Projektową PPK. Umożliwia naliczenie składek PPK oraz tworzenie pliku tekstowego zawierającego dokumenty rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe.

 

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE